De Ezelshoeve en Aide aux Anes

In de maand november 2011 heeft Gijs Ockhuysen een bezoek gebracht aan twee door de Stichting ondersteunde instellingen, die zich beiden bezig houden met de opvang van verwaarloosde ezels.

 

Het gaat hier om De Ezelshoeve in Baarle Nassau en Aide aux Anes in Gipcy, Frankrijk.

 

In De Ezelshoeve worden naast de opvang van ezels ook andere activiteiten ontplooid, zoals het “knuffelen met ezels”, met name voor bepaalde doelgroepen, geestelijk gehandicapten maar ook vele anderen een heilzame therapie.  Verder werken in deze opvang naast de reguliere vrijwilligers ook mensen die om welke reden dan ook niet direct in het bedrijfsleven terecht kunnen, taakgestraften en anderen. Dit alles betekent dat De Ezelshoeve een grotere maatschappelijke betekenis heeft dan alleen het opvangen, verzorgen en zo mogelijk herplaatsen van ezels.

 

In Frankrijk heeft Walter Golstein zijn ezelsopvang opgezet en daar heeft hij een meer dan volle dagtaak aan, hij doet dat nagenoeg alleen met slechts incidentele ondersteuning van anderen. De ezels vragen vaak een intensieve verzorging,  (semi-) medische behandeling en ook de huisvesting is een zorg apart. De voorzieningen vragen veel onderhoud en nog steeds is uitbreiding noodzakelijk.  De staat van de binnengebrachte ezels is veelal bedroevend en de bedoeling is dat de dieren gezond, ge(re)socialiseerd en in goede conditie herplaatst kunnen worden. Een zware taak waarvan Walter zich terdege kwijt, onze steun meer dan waard.

 

Deze bezoeken hebben de kijk van Gijs Ockhuysen op ezels danig (positief) beinvloed en hem ervan overtuigd dat ondersteuning van deze dierenopvang zinvol en noodzakelijk is.